TIBETAS INFORMĀCIJA
LATVIEŠU VALODĀ


Kas jums jāzin par Ķīnas veikto Tibetas okupāciju

Ķīniešu "valsts aizsardzība" dara savu darbu...
atbrīvo Tibetu

 

 

1950. Pekinas radiopaziņo, ka "Tautas Atbrīvošanas Armijas uzdevums 1950. gadā ir atbrīvotTibetu."
40 000 vīru liels karaspēks oktobrī iebrūk Tibetā. Tas notiek bez iemesla unbez vispārpieņemta juridiska pamata Ķīnas pretenzijām uz suverenitāti pārTibetu. Piecpadsmit gadus vecais Tenzins Gjaco iegūst pilnu varu kā 14. DalaiLama - tibetiešu garīgais un laicīgais līderis.

1951. Ķīna ardraudiem piespiež Tibetas delegāciju parakstīt Nolīgumu 17 punktos. Šīsvienošanās 1. punktā teikts, ka tibetiešu tautai jāapvienojas un jāpadzen noTibetas imperiālistiskie agresīvie spēki. Tās tauta atgriezīšoties lielajā MātesDzimtenes tautu saimē - Ķīnas Tautas Republikā. 2. punktā bija paziņots, kaTibetas vietējā vara "aktīvi palīdzēs Tautas Atbrīvošanas armijai ieņemtTibetu un aktīvi konsolidēt nacionālo aizsardzību."

1953. Mao Dzedunsapsola Dalai Lamam, ka ķīnieši atstās Tibetu, pēc tam, kad tās "atbrīvošana"būs pabeigta.

1959. NacionālāSacelšanās - tibetiešu pretošanās eksplozija, kas beidzas ar liela mērogavardarbīgām ķīniešu akcijām un brutālu sacelšanās apspiešanu. Tiek lēsts, katika nogalināti 430 000 tibetiešu (ķīniešu novērtējums - 87 000). 100 000tibetiešu, tai skaitā Dalai Lama, dodas trimdā uz Indiju.

1960.-1962. 340 000tibetiešu zemnieku un nomadu mirst Tibetā pirmo reizi reģistrētā bada rezultātā,kas seko ekonomikas destabilizācijai pēc ķīniešu kolonistu ieplūšanas unpiespiedu kārtā veiktās lauksaimniecības modernizācijas.

1965. Ķīna pasludinavienu no trijām Tibetas provincēm par Tibetas Autonomo Reģionu (TAR); pārējiedivi ir jau pārdēvēti par Ķīnas provinču daļām.

1966. Kultūras revolūcijaslaikā tūkstoši Buddhistu klosteru tiek sagrauti un desmitiem tūkstošu tibetiešutiek nosūtīti uz darba nometnēm.

1980. Dalai Lama sākuzstāties ar politiskām runām ārzemēs un starptautiskais atbalsts Tibetai sākpieaugt.

1987. Tibetieši uzsākjaunu protestu ēru. Kopš 1980. politisko ieslodzīto skaits ir dubultojies.

1988. Dalai Lamaizvirza Strasbūrgas priekšlikumu, kurā viņš Tibetai pieprasa patiesu autonomijunevis neatkarību.

1989. Dalai Lama saņemNobela Miera prēmiju.

1995. maijā, 6 gadusvecais Geduns Čokji Ņima, kuru Dalai Lama ir atzinis par 11. Pančen Lamu, un viņaģimene pazūd. Novembrī ķīnieši izvēlas citu bērnu, kurš 1996. gadā tiek oficiāliatzīts par Pančen Lamu. Joprojām nekas nav zināms par Geduna Čokji Ņimasatrašanās vietu un viņa drošību.

Genocīdsun cilvēktiesībsas: Ir aprēķināts, ka kopš 1950. gada ķīnieši ir nogalinājuši1,2 miljonus tibetiešu. Ķīna ir ratificējusi virkni ANO konvenciju, ieskaitotar spīdzināšanu un rasu diskrimināciju saistītās taču vi?a ir tās atkārtoti pārkāpusigan Ķīnā, gan Tibetā.

Izglītība: Ķīniešu valodair kļuvusi par valsts valodu tibetiešu valodas vietā. Jaunajiem tibetiešiemvi?u kult?ras pagātne tiek mācīta sagrozītā veidā. Norādes uz neatkarīgu Tibetunetiek iekautas mācību vielā.

Reliģiskāsbrīvības tr?kums: 1982. gada ķīnas konstitücija garantē reliģisko uzskatubrīvību, bet Ķīna cenšas ierobežot m?ku un mūķe?u skaitu klosteros kā arīdiskreditēt Dalai Lamas reliģisko autoritāti. Bērnu, kuru vi?š atzina par PančenLamas atkaliemiesojumu, ķīnieši neatzina un vi?a vietā iecēla savu kandidātu.

Dabasresursu ekspluatācija: Ķīnas dominējošā ieinteresētība Tibetā vairs nav ideoloģiska,bet tās pamatā ir dabas bagātību izmantošana un zeme ķīniešu kolonistiem. Kalnrūpniecībaun minerālu ieguve ir vislielākās no ekonomiskajām aktivitātēm gan U Cangā, ganAmdo reģionā. Kopš ķīniešu okupācijas ir izcirsta vismaz puse no Tibetasmežiem.

Ķīniešumigrācija: Ir tikusi apzināti veicināta ilgtermi?a ķīniešu nometināšana Tibetā, kurasrezultātā daudzos apvidos tibetieši ir kļuvuši par minoritāti. Neatkarīgos pētījumosminētie skaitļi ir šādi: Tibetas autonomajā apgabalā dzīvo 5 - 5,5 miljoni ķīniešuun 4,5 miljoni tibetiešu. Khamā un Amdo dzīvojošo ķīniešu skaits ir vairākasreizes lielāks par tibetiešu skaitu. Ķīniešu tirgotāji tiek atbalstīti,apliekot vi?us ar zemākiem nodokiem kā arī piešķirot ķīniešiem valdošo stāvoklipašpārvalžu administrācijā.

Piezīme: Apzīmējums'Tibeta' attiecias uz 3 sākotnējām provincēm: U Cangu, Khāmu un Amdo. Kad ķīnieširunā par Tibetu, viņi pastāvīgi to attiecina uz Tibetas autonomo apgabalu, kurāietilpst tikai U Canga. Amdo un Khama tika pārdēvētas par Qingahai, un Sičuanas,Gansu un Junnanas provincēm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejauši, Viņa Svētiba Dalai Lama
un Lama Zopa Rinpoče
zem Latvijas karoga, Bodhgājā, Indijā 1999. g.